Beautysalon 99LIFESTYLE, gevestigd aan Dorpsstraat 99 te Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dorpsstraat 99
1689 ES Zwaag
0229 – 23 68 32

https://www.99lifestyle.nl
info@99lifestyle.nl

Tanja Pronk-Buis is de eigenaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken

99LIFESTYLE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

99LIFESTYLE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid, in verband met het werken van apparatuur.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

99LIFESTYLE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

99LIFESTYLE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 99LIFESTYLE) tussen zit. Beautysalon 99LIFESTYLE gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [mijnsalon]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

99LIFESTYLE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde.

Delen van persoonsgegevens met derden

99LIFESTYLE verstrekt niet aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze website worden cookies gebruikt voor analyse van zoekgedrag en paginabezoek. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar de gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Je kan kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.
Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve mogelijkheden op deze website of andere sites die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 99LIFESTYLE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@99lifestyle.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 99LIFESTYLE. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

99LIFESTYLE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via info@99lifestyle.nl