Laatste update: 18-06-2019

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, accepteer je deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Copyright © 2019 99lifestyle

Inhoud
De informatie op onze website is zo volledig mogelijk, maar wordt uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaand bericht, de informatie op onze website aan te passen.

Prijzen en sluiten overeenkomst
Alle prijzen, voorwaarden en specificaties op onze website worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Copyright
Alle informatie op onze website is auteursrechtelijk beschermd. Daarom mag jij de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op onze website alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en jij mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op onze website zijn eigendom van ons of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van ons of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks
Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Wij geven geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor jouw eigen rekening.

Aansprakelijkheid
Deze website en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Contactgegevens 99lifestyle
Adres: Dorpstraat 99, 1689 ES Zwaag
KvK: 36031230